Ga naar inhoud

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden - versie maart 2024 - worden gebruikt door DeAfvalmaatjes.nl (De Afvalmaatjes B.V.), statutair gevestigd te Oudewater, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 91722578, alsmede de aan haar gelieerde vennootschappen.

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Acceptatie: de vaststelling door of namens DeAfvalmaatjes.nl, dat zowel de aangeboden afvalstoffen zelf, als de wijze waarop deze zijn aangeboden voldoen aan de acceptatievoorwaarden.
 • Acceptatievoorwaarden: de in de begeleidingsbrief en/of anderszins door of vanwege DeAfvalmaatjes.nl aan de opdrachtgever verstrekte voorschriften met betrekking tot zowel de omvang, aard, eigenschappen en samenstelling van de afvalstoffen zelf, als de te volgen procedure en wijze waarop deze aan DeAfvalmaatjes.nl dienen te worden aangeboden, evenals de acceptatie van afvalstoffen.
 • Afvalstoffen: alle in het kader van de uitvoering van een tussen partijen gesloten overeenkomst aan DeAfvalmaatjes.nl aangeboden stoffen waarvan de opdrachtgever zich ontdoet.
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige set Algemene Voorwaarden DeAfvalmaatjes.nl – versie maart 2024.
 • DeAfvalmaatjes.nl: DeAfvalmaatjes.nl en alle direct of indirect aan haar gelieerde vennootschappen, die partij zijn bij een overeenkomst of in het kader van een overeenkomst producten en/of diensten aan de opdrachtgever leveren.
 • EVOA: EG-verordening 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen of eventuele toekomstige herzieningen daarop.
 • Inzamelmiddel(len): alle herbruikbare middelen als containers, vaten, pallets, voertuigen enz. bestemd voor de tijdelijke opslag, het vervoer en/of de verwijdering van afvalstoffen.
 • Opdrachtgever: al diegenen die met DeAfvalmaatjes.nl een overeenkomst sluiten of daartoe een offerte aanvragen.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 • Partijen: DeAfvalmaatjes.nl en de opdrachtgever.
 • Producten: alle in het kader van de uitvoering van een tussen partijen gesloten overeenkomst door DeAfvalmaatjes.nl aan de opdrachtgever verkochte afvalstoffen, bouwstoffen, puingranulaat, overige stoffen, zaken of goederen.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die DeAfvalmaatjes.nl met haar opdrachtgevers sluit, daaronder uitdrukkelijk mede begrepen al het meerwerk dat DeAfvalmaatjes.nl ten behoeve van haar opdrachtgevers uitvoert.
 2. Op van de onderhavige Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien deze door DeAfvalmaatjes.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige Algemene Voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten met DeAfvalmaatjes.nl.

3. Offertes en totstandkoming van overeenkomsten

 1. Alle offertes van DeAfvalmaatjes.nl worden mede gebaseerd op de door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens, monsters en bescheiden van de juistheid en volledigheid waarvan wordt uitgegaan.
 2. Offertes van DeAfvalmaatjes.nl zijn geheel vrijblijvend; opdrachtgevers kunnen hieraan geen enkel recht ontlenen.
 3. DeAfvalmaatjes.nl is eerst gebonden, nadat zij een aan haar gegeven opdracht schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd of bij gebreke van een schriftelijke bevestiging, nadat zij de opgedragen werkzaamheden feitelijk heeft aangevangen.
 4. De opdrachtgever is gebonden, nadat hij DeAfvalmaatjes.nl een opdracht heeft gegeven of een door DeAfvalmaatjes.nl uitgebrachte offerte heeft aanvaard. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt ook een van de offerte op ondergeschikte punten afwijkende aanvaarding door de opdrachtgever DeAfvalmaatjes.nl niet, maar komt een overeenkomst alsdan tot stand op de voorwaarden en bepalingen van de offerte.

4. Duur, exclusiviteit en beëindiging

 1. Behoudens in geval van opdrachten tot het incidenteel inzamelen, vervoeren, bewerken en/of verwijderen van Afvalstoffen, worden overeenkomsten steeds aangegaan voor de duur van 36 maanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Behoudens tijdige schriftelijke opzegging overeenkomstig artikel 4.3, worden de overeenkomsten telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur als waarvoor de overeenkomst oorspronkelijk werd aangegaan, zulks evenwel met een minimum van twaalf (12) maanden
 3. Opzegging is slechts mogelijk tegen het einde van de lopende contractduur, mits schriftelijk, door middel van een aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes maanden
 4. Het is opdrachtgever gedurende de contractduur niet toegestaan om met betrekking tot dezelfde afvalstoffen als die waarop de overeenkomst met - 2 - Algemene Voorwaarden DeAfvalmaatjes.nl - versie maart 2024 DeAfvalmaatjes.nl ziet vergelijkbare overeenkomsten met derden aan te gaan.
 5. Behoudens in het geval de opdrachtgever daartoe wegens wettelijk verzuim van DeAfvalmaatjes.nl gerechtigd zou zijn, is opdrachtgever niet bevoegd een overeenkomst tussentijds te beëindigen. Indien zij dit wel doet, is DeAfvalmaatjes.nl gerechtigd de resterende (periodieke) verplichtingen volgend uit de overeenkomst in een keer aan opdrachtgever in rekening te brengen
 6. Iedere Partij is bevoegd om - onverminderd zijn recht op schadevergoeding - zonder nadere sommatie de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de andere Partij met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien en zodra die andere partij in wettelijk verzuim is met één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot diens onder curatele stelling aanhangig is gemaakt of indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer die andere partij - indien deze is een vennootschap onder firma of besloten of naamloze vennootschap - in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

5. Prijzen

 1. De door of vanwege DeAfvalmaatjes.nl opgegeven prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, steeds exclusief meerwerk, exclusief transportkosten en exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen, waaronder begrepen de kosten verbonden aan de vergunningen, rechten en belastingen, welke benodigd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 2. DeAfvalmaatjes.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de door haar opgegeven prijzen tijdens de duur van de overeenkomst te verhogen, indien de kosten voor DeAfvalmaatjes.nl. toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, zulks bijvoorbeeld in geval van een stijging van de loonkosten, een wijziging in de wisselkoersen, een stijging van de energieprijzen of een stijging van de be- of verwerkingsprijzen. Ingeval de prijs aldus binnen één kalenderjaar met méér dan vijf procent (5%) zou worden verhoogd, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst op die grond voortijdig op te zeggen tegen de datum dat de prijsverhoging ingaat.
 3. Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde heeft DeAfvalmaatjes.nl het recht om jaarlijks haar prijzen aan te passen conform de ontwikkeling van het prijspeil in de branche.

6. Meerwerk

Onder meerwerk wordt verstaan al die werkzaamheden en/of producten die tijdens de uitvoering van de overeenkomst worden verricht c.q. geleverd en die meer of anders zijn dan hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen, waaronder onder meer begrepen:

 1. wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever, waardoor die werkzaamheden worden verzwaard of uitgebreid;
 2. aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden, omdat zulks redelijkerwijs nodig is voor een goede en vakkundige uitvoering van de overeenkomst en/of op grond van nieuwe of gewijzigde overheidsvoorschriften;
 3. aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden, die nodig zijn geworden als gevolg van niet-nakoming door de opdrachtgever van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst, zulks onverminderd de overige rechten van DeAfvalmaatjes.nl;
 4. één of meerdere extra ledigingen en/of inzameldiensten met betrekking tot afvalstoffen die zich naast of op – en niet in – de container bevinden op het ogenblik van de reguliere lediging.

7. Reclame

 1. Alle door de opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door DeAfvalmaatjes.nl dienen schriftelijk te worden ingeroepen binnen veertien (14) dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen. De rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen eveneens indien hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DeAfvalmaatjes.nl zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.
 2. Reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk binnen zeven (7) dagen na factuurdatum bij DeAfvalmaatjes.nl te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen.
 3. Reclames als hiervoor, sub 1 en 2 bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

8. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, verrekening of opschorting, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim raakt en aan DeAfvalmaatjes.nl de wettelijke handelsrente is verschuldigd
 2. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering van alle aan DeAfvalmaatjes.nl verschuldigde bedragen komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze gefixeerd op vijftien procent (15 %) van het door de opdrachtgever onbetaald gelaten bedrag, zulks met een minimum van € 250,--.
 3. Betalingen strekken steeds eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, dan op de rente en vervolgens op de oudste factuur.
 4. De vordering tot betaling van alle aan DeAfvalmaatjes.nl verschuldigde bedragen wordt terstond en integraal opeisbaar, indien en zodra de opdrachtgever in verzuim is met één of meer van zijn verplichtingen jegens DeAfvalmaatjes.nl, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot onder curatele stelling van de opdrachtgever aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) de goederen van de opdrachtgever wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de opdrachtgever - indien deze is een vennootschap - 3 - Algemene Voorwaarden DeAfvalmaatjes.nl - versie maart 2024 onder firma, commanditaire vennootschap, besloten of naamloze vennootschap of een andere rechtspersoon - in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.
 5. Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is DeAfvalmaatjes.nl, indien zij vreest dat de Opdrachtgever niet, althans niet tijdig in staat zal zijn zijn betalingsverplichtingen jegens haar na te komen, gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de opdrachtgever des verzocht vooruit heeft betaald en/of voldoende zekerheid heeft gesteld. Indien de opdrachtgever met zodanige vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling in gebreke blijft, heeft DeAfvalmaatjes.nl het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle voor DeAfvalmaatjes.nl uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door de opdrachtgever te worden vergoed.

9. Onvoorziene omstandigheden

 1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden ontstaan of bekend worden, die DeAfvalmaatjes.nl bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan DeAfvalmaatjes.nl haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet tijdig kan nakomen, treedt DeAfvalmaatjes.nl niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
 2. Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van DeAfvalmaatjes.nl onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede - voor zover daaronder niet reeds begrepen – oorlog (gevaar), oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertragingen in/uitblijven van leveringen van leveranciers (waaronder begrepen afvalverwerkers en leveranciers van brandstof, energie en water, etc.), transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van DeAfvalmaatjes.nl of haar leveranciers, intrekking van vergunningen van DeAfvalmaatjes.nl en/of haar leveranciers.
 3. Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door DeAfvalmaatjes.nl blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de opdrachtgever gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatst bedoeld geval wordt de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
 4. Indien DeAfvalmaatjes.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het verrichte casu quo het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

10. Aansprakelijkheid van DeAfvalmaatjes.nl

 1. Onverminderd de overigens in deze Algemene Voorwaarden opgenomen exconisaties is de aansprakelijkheid van DeAfvalmaatjes.nl jegens opdrachtgever voor toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van DeAfvalmaatjes.nl in dat concrete geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. DeAfvalmaatjes.nl is conform de in de branche gebruikelijke bedragen en condities voor aansprakelijkheid verzekerd.
 2. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van DeAfvalmaatjes.nl in enig concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van DeAfvalmaatjes.nl beperkt tot ten hoogste € 50.000,-- (zegge: vijftigduizend Euro).
 3. DeAfvalmaatjes.nl is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg of indirecte, schade, tenzij, deze het gevolg is van opzet of grove schuld van DeAfvalmaatjes.nl.
 4. DeAfvalmaatjes.nl is voorts ook niet aansprakelijk voor de schade, die ontstaat doordat de beof verwerkingsinrichting afvalstoffen weigert. De afvalstoffen zullen in een dergelijk geval ofwel aan de opdrachtgever worden teruggegeven zonder dat daar enigerlei kosten voor in rekening worden gebracht en zonder dat daardoor enigerlei aansprakelijkheid ontstaat dan wel – indien dit mogelijk is en de opdrachtgever zulks wenst - aan een andere be- of verwerkingsinrichting ter verwerking worden aangeboden, waarbij in dit laatste geval de daaraan verbonden extra kosten aan de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.
 5. DeAfvalmaatjes.nl is niet aansprakelijk voor door derden of de opdrachtgever geleden schade aan wegdek, trottoir, gebouwen en dergelijke, dan wel persoonlijke of zaakschade veroorzaakt door een inzamelmiddel of de plaatsing daarvan, tenzij die schade een rechtstreeks gevolg is van het gebruik van het gebruik van ondeugdelijk materieel of van ondeskundig handelen van DeAfvalmaatjes.nl. De opdrachtgever zal DeAfvalmaatjes.nl vrijwaren van aanspraken van derden voor schade waarvoor de aansprakelijkheid hierbij is uitgesloten.
 6. Onverminderd hetgeen in artikel 7 omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering op schadevergoeding tegen DeAfvalmaatjes.nl, behalve die welke door DeAfvalmaatjes.nl is erkend, door het enkele verloop van zes maanden nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
 7. De opdrachtgever vrijwaart DeAfvalmaatjes.nl, haar werknemers en andere door DeAfvalmaatjes.nl bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (al dan niet rechts-) personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met producten, zaken of andere producten afkomstig van DeAfvalmaatjes.nl, afvalstoffen afkomstig van de opdrachtgever en activiteiten uitgevoerd door of namens DeAfvalmaatjes.nl, tenzij de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van DeAfvalmaatjes.nl is te wijten.
 8. Aansprakelijkheid beperkende, -uitsluitende of - vaststellende voorwaarden, welke door derden aan DeAfvalmaatjes.nl kunnen worden tegengeworpen, kunnen door DeAfvalmaatjes.nl ook aan de opdrachtgever worden tegengeworpen.

11. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12. Forumkeuze

Alle geschillen welke direct of indirect verband houden met overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Gravenhage, tenzij DeAfvalmaatjes.nl besluit de kwestie voor te leggen aan de ingevolge de wet bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

13. Afwijkingen

Behoudens indien en voor zover anders voorzien in deze Algemene Voorwaarden of een overeenkomst waarop zij van toepassing zijn, kunnen afwijkingen van – of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden of een overeenkomst waarop zij van toepassing zijn slechts schriftelijk worden overeengekomen.

HOOFDSTUK II VERHUUR / TER BESCHIKKING STELLING INZAMELMIDDELEN

14. Ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen

 1. Alle door of vanwege DeAfvalmaatjes.nl ter beschikking gestelde inzamelmiddelen zijn en blijven haar eigendom.
 2. De Inzamelmiddelen worden geacht in goede staat van onderhoud aan opdrachtgever geleverd te zijn. Eventuele klachten hieromtrent moeten uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst aan DeAfvalmaatjes.nl worden meegedeeld.
 3. Gedurende de tijd dat het Inzamelmiddel, al dan niet tegen vergoeding door DeAfvalmaatjes.nl aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld, komt het Inzamelmiddel voor rekening en risico van opdrachtgever. De opdrachtgever is gedurende die periode aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen graffiti en vervuiling, ontstaan aan het inzamelmiddel. Opdrachtgever vrijwaart DeAfvalmaatjes.nl voorts tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die in die periode door of met het inzamelmiddel is ontstaan.
 4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes wegens (onjuiste) plaatsing van de Inzamelmiddelen door de opdrachtgever en zal DeAfvalmaatjes.nl vrijwaren van aanspraken van derden in dit verband.
 5. De opdrachtgever dient de Inzamelmiddelen voor eigen rekening en risico als een goed huisvader te beheren, waaronder is begrepen deze op zorgvuldige wijze en volgens de overeengekomen bestemming te onderhouden, te gebruiken, te behandelen, te beladen en te reinigen.
 6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de Inzamelmiddelen ter plekke te verplaatsen en evenmin om deze naar een andere locatie te (doen) brengen dan die waar de Inzamelmiddelen door DeAfvalmaatjes.nl zijn afgeleverd.
 7. De opdrachtgever is verplicht de Inzamelmiddelen deugdelijk te verzekeren tegen risico’s van diefstal, verduistering, brand en beschadiging.
 8. Eventuele schade aan een Inzamelmiddel dient onmiddellijk schriftelijk door de opdrachtgever aan DeAfvalmaatjes.nl gemeld te worden.
 9. Beschadigde Inzamelmiddelen worden door DeAfvalmaatjes.nl, voor rekening van opdrachtgever, hersteld dan wel vervangen, tenzij de schade het gevolg is van normale slijtage of is ontstaan door toedoen van DeAfvalmaatjes.nl zelf.
 10. De opdrachtgever is niet bevoegd de Inzamelmiddelen onder te verhuren of anderszins aan een of meer derden geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven, noch deze door een derde te laten ledigen.
 11. De Inzamelmiddelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor de overeengekomen afvalstoffen.
 12. DeAfvalmaatjes.nl is te allen tijde gerechtigd de inzamelmiddelen bij de opdrachtgever te (doen) inspecteren.
 13. DeAfvalmaatjes.nl is te allen tijde gerechtigd de Inzamelmiddelen te (doen) vervangen respectievelijk om te wisselen; bij het einde van de overeenkomst is opdrachtgever gehouden de Inzamelmiddelen op het eerste daartoe strekkende verzoek van DeAfvalmaatjes.nl leeg en in goede staat aan haar terug te geven.

HOOFDSTUK III OPERATIONELE BEPALINGEN INZAKE AANBIEDING, INNAME, ACCEPTATIE EN/OF BE- OF VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN

15. Uitvoering van de werkzaamheden; algemeen

 1. Opdrachtgever is steeds gehouden om – ook ongevraagd – al die monsters, gegevens, bescheiden en informatie aan DeAfvalmaatjes.nl te verstrekken, waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die voor DeAfvalmaatjes.nl respectievelijk de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 2. Alle door DeAfvalmaatjes.nl te verrichten werkzaamheden en te leveren respectievelijk ter beschikking te stellen zaken worden mede gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte monsters, gegevens, bescheiden en informatie, van de juistheid en volledigheid waarvan wordt uitgegaan. Onverminderd haar overige rechten ter zake, is DeAfvalmaatjes.nl niet gehouden tot enige vergoeding van schade en/of kosten, ontstaan als gevolg van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de aldus door de opdrachtgever verstrekte monsters, gegevens, bescheiden en informatie.
 3. De opdrachtgever is verplicht om uitsluitend de door DeAfvalmaatjes.nl voorgeschreven Inzamelmiddelen te gebruiken.
 4. Onverminderd het vorenstaande staat de opdrachtgever ervoor in dat de door of vanwege hem ter uitvoering van de overeenkomst gebruikte respectievelijk ter beschikking gestelde zaken en de door medewerkers van DeAfvalmaatjes.nl te betreden terreinen en gebouwen van opdrachtgever daarvoor deugdelijk, geschikt en veilig zijn en voldoen aan alle ter zake door DeAfvalmaatjes.nl of de bevoegde autoriteiten gegeven voorschriften. De opdrachtgever dient ter zake de door hem aan DeAfvalmaatjes.nl opgedragen werkzaamheden, de vanwege de overheid en/of DeAfvalmaatjes.nl gegeven arbeidsomstandigheden-, veiligheids-, milieu- en andere voorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen.
 5. De opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen die gelden op het terrein van DeAfvalmaatjes.nl. De opdrachtgever betreedt het terrein van DeAfvalmaatjes.nl op eigen risico. DeAfvalmaatjes.nl is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of goederen, die veroorzaakt wordt op zijn bedrijfsterrein, behoudens voor zover dit het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van DeAfvalmaatjes.nl. - 5 - Algemene Voorwaarden DeAfvalmaatjes.nl - versie maart 2024
 6. DeAfvalmaatjes.nl is bevoegd en gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst aan een derde op te dragen.
 7. DeAfvalmaatjes.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om meerwerk uit te voeren en als zodanig aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien het belang van de opdrachtgever en/of de uitvoering van de overeenkomst zulks vergt.
 8. De door DeAfvalmaatjes.nl opgegeven termijnen gelden nimmer als fataal.
 9. DeAfvalmaatjes.nl heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren en al dan niet in gedeelten.

16. Omschrijving afvalstoffen, monsterneming en analyse

 1. De opdrachtgever is vóór aanvang van de werkzaamheden door DeAfvalmaatjes.nl, alsook nadien telkens wanneer DeAfvalmaatjes.nl daarom verzoekt, verplicht om een duidelijke schriftelijke omschrijving van de aard, de herkomst, de eigenschappen en de samenstelling alsook de gevarenklassen van de afvalstoffen aan DeAfvalmaatjes.nl te verstrekken, dan wel - indien en voor zover de aard, de herkomst, de eigenschappen, de samenstelling en/of de gevarenklassen van de afvalstoffen hem niet bekend zijn – zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan DeAfvalmaatjes.nl te melden. Opdrachtgever is voorts verplicht om, telkens wanneer de aard, de eigenschappen of de samenstelling van de afvalstoffen wijzigt, zulks eigener beweging schriftelijk aan DeAfvalmaatjes.nl te melden.
 2. De opdrachtgever staat jegens DeAfvalmaatjes.nl in voor de juistheid en volledigheid van de omschrijving van de door hem aangeboden afvalstoffen, alsmede dat de aldus aangeboden afvalstoffen overeenstemmen met de etikettering op het inzamelmiddel en de daarbij behorende documenten.
 3. In verband met de op voorhand tussen partijen overeengekomen verwerkingswijze of bestemming van de in te zamelen afvalstoffen in specifieke Inzamelmiddelen, zal de opdrachtgever in die Inzamelmiddelen geen afvalstoffen deponeren, en er voor instaan dat ook derden daarin geen afvalstoffen deponeren, die krachtens overeenkomst niet voor die wijze van verwerking of bestemming in aanmerking mogen komen. Daarbij geldt onder meer dat: 3.a. in rol- en/of minicontainers en/of daartoe geschikte huisvuilzakken nimmer mogen worden gedeponeerd noch voor depot daarin mogen worden aangeboden: gevaarlijke afvalstoffen, puin of beton, kadavers en/of slachtafval en/of afvalstoffen die ontplofbaar zijn (afvalstoffen die stank verspreiden, giftig, verhardend, bijtend, agressief, en/of anderszins gevaarlijk kunnen zijn mogen alleen daarin worden aangeboden indien dit is overeengekomen) of qua afmeting en/of omvang groter zijn dan de container en/of waarvan het totaal gewicht het laadvermogen van de container of het hefvermogen van de hefinstallatie te boven gaat en eventueel andere stoffen die door de verwerkingsinrichting niet worden geaccepteerd; 3.b. in containers die bestemd zijn voor de inzameling en opslag van specifieke stoffen zoals bijvoorbeeld glas, papier, blik, textiel, kunststoffen e.a. uitsluitend die specifieke stoffen mogen worden gedeponeerd. De afvalstoffen dienen zodanig te worden aangeboden door de opdrachtgever dat verlies, morsen, of wegwaaien wordt voorkomen en dat geen hinder, gevaar, schade of letsel voor DeAfvalmaatjes.nl of derden wordt veroorzaakt.
 4. Onverminderd het vorenstaande staat de opdrachtgever er voorts te allen tijde voor in dat de door hem aangeboden Afvalstoffen géén radioactief materiaal c.q. afval bevatten.
 5. Onverminderd de overige rechten van DeAfvalmaatjes.nl is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, inclusief bedrijfsschade die het gevolg is van een onjuiste, onduidelijke, onvolledige en/of onvoldoende omschrijving van de aard, de eigenschappen en de samenstelling van de afvalstoffen en/of doordat de afvalstoffen niet overeenstemmen met de etikettering op het Inzamelmiddel en de daarbij behorende documenten en/of doordat de afvalstoffen radioactief afval bevatten en/of doordat de afvalstoffen niet overeenstemmen met de monsters als bedoeld onder dit artikel. Indien DeAfvalmaatjes.nl door derden, daaronder begrepen degene aan wie de afvalstoffen door DeAfvalmaatjes.nl ter (verdere) verwerking worden aangeboden, aansprakelijk wordt gesteld voor schade als hier bedoeld, is de opdrachtgever gehouden DeAfvalmaatjes.nl ter zake te vrijwaren.
 6. Onverminderd het vorenstaande is de opdrachtgever voorts verplicht om telkens op het eerste daartoe strekkende verzoek van DeAfvalmaatjes.nl zijn medewerking te verlenen aan monsterneming van de afvalstoffen door of vanwege DeAfvalmaatjes.nl, opdat deze kunnen worden geanalyseerd. Opdrachtgever zal zijn actieve medewerking verlenen en de richtlijnen van DeAfvalmaatjes.nl desbetreffend volgen. De kosten verbonden aan monsterneming en analyse zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij blijkt dat de afvalstoffen conform de door de opdrachtgever gegeven omschrijving zijn en voorts tussen de opdrachtgever en DeAfvalmaatjes.nl een overeenkomst met betrekking tot de Afvalstoffen tot stand komt respectievelijk is gekomen.

17. In ontvangstneming

 1. Onverminderd de wettelijke voorschriften en vanwege het bevoegd gezag gegeven instructies, dient de opdrachtgever zich te allen tijde strikt te houden aan de acceptatievoorwaarden. In geval van twijfel over de wijze waarop hij aan de acceptatievoorwaarden moet voldoen, is hij verplicht ter zake onverwijld aanwijzingen te vragen aan DeAfvalmaatjes.nl.
 2. De opdrachtgever dient de Afvalstoffen aan te bieden op de overeengekomen locatie.
 3. Vanaf het moment van acceptatie zijn de afvalstoffen, daaronder begrepen hun verpakkingen, eigendom van DeAfvalmaatjes.nl en komen zij voor rekening en risico van DeAfvalmaatjes.nl behoudens in gevallen als voorzien onder b van artikel 17.4.
 4. Indien de opdrachtgever in een of meer van zijn uit dit Hoofdstuk III van deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen tekort is geschoten en of niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichting zoals opgenomen in Hoofdstuk I artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden, is DeAfvalmaatjes.nl bevoegd om te harer keuze: - 6 - Algemene Voorwaarden DeAfvalmaatjes.nl Nederland - versie maart 2024 4.1. ofwel aan opdrachtgever de extra kosten als gevolg van diens tekortkomingen in rekening te brengen; 4.2. ofwel, terstond – zonder nadere ingebrekestelling – de overeenkomst tussen partijen in zoverre te ontbinden, ten gevolge waarvan de eigendoms- en risico-overgang ten aanzien van de afvalstoffen waarop de ontbinding betrekking heeft, geacht wordt niet te hebben plaatsgevonden. De opdrachtgever is in dat geval verplicht de door DeAfvalmaatjes.nl dientengevolge geleden schade, alsmede de reeds ter uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden, alsmede om de afvalstoffen, waarop de ontbinding betrekking heeft, op eerste verzoek van DeAfvalmaatjes.nl terug te nemen. Het transport van de afvalstoffen geschiedt in dat geval voor rekening en risico van de opdrachtgever.

HOOFDSTUK IV VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

18. Leveringstermijn

 1. In of krachtens de overeenkomst genoemde levertijden – opleveringtijden daaronder verstaan – zijn bij benadering vastgesteld en worden behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding niet beschouwd als fatale termijnen.
 2. Bij levering in afwijking van de levertijd is DeAfvalmaatjes.nl niet eerder in verzuim dan na daartoe schriftelijk, bij aangetekende post, in gebreke te zijn gesteld waarbij DeAfvalmaatjes.nl een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen, welke termijn tenminste veertien (14) dagen betreft.
 3. Indien DeAfvalmaatjes.nl gegevens behoeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de leveringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze juist en volledig aan DeAfvalmaatjes.nl ter beschikking heeft gesteld.
 4. DeAfvalmaatjes.nl stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in DeAfvalmaatjes.nl kennis indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan overschrijding van de overeengekomen levertijden verwacht kan worden.
 5. Herroepingsrecht bij DeAfvalmaatjes.nl, zie daarvoor onze speciale pagina 'herroepingsrecht'.

19. Levering en risico-overgang

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering van de producten ‘Ex Works’ (Af Fabriek; conform de classificatie Incoterms® 2010) en gaat derhalve het risico ten aanzien van onder meer, doch niet beperkt daartoe, de staat, verlies, beschadiging, waardevermindering, diefstal etc. van de producten over op van DeAfvalmaatjes.nl op de opdrachtgever op de be- en verwerkingsinrichting c.q. de locatie van DeAfvalmaatjes.nl
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, vindt feitelijke (af)levering c.q. ter beschikking stelling van de producten door DeAfvalmaatjes.nl aan de opdrachtgever plaats en worden deze door de opdrachtgever geacht te zijn aanvaard op het moment van feitelijke (af)levering van de producten, waaronder wordt verstaan: - in het geval de producten door de opdrachtgever bij de be- of verwerkingsinrichting c.q. de locatie van DeAfvalmaatjes.nl worden afgehaald, vindt feitelijke (af)levering plaats door weging op het in artikel 23.3 bedoelde weegtoestel en het ter beschikking stellen van de in artikel 23.4 bedoelde weeg bon, vrachtbrief, aflevering bon of soortgelijk document; of - in het geval de producten door of namens DeAfvalmaatjes.nl op de met de opdrachtgever overeengekomen locatie worden afgeleverd vindt feitelijke (af)levering plaats door het lossen van de vracht producten op de overeengekomen locatie en het ter beschikking stellen van de in artikel 23.4 bedoelde weegbon, vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document.
 3. De opdrachtgever staat er voor in dat door of namens DeAfvalmaatjes.nl geleverde producten kunnen worden afgeleverd op de overeengekomen plaats. Indien DeAfvalmaatjes.nl niet op adequate wijze op de plaats van aflevering kan komen, dient opdrachtgever de daaruit voortvloeiende schade aan DeAfvalmaatjes.nl te vergoeden, behoudens in geval van overmacht aan de zijde van de opdrachtgever. De schade bestaat in elk geval uit door DeAfvalmaatjes.nl tevergeefs aangewende kosten alsmede uit winstderving.

20. Overige (leverings) verplichtingen

 1. De opdrachtgever is verplicht de order tot afname van producten op het overeengekomen tijdstip af te nemen c.q. op het moment van feitelijke (af)levering c.q. ter beschikking stelling van de producten door DeAfvalmaatjes.nl, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Indien de opdrachtgever afname van de producten weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de (af)levering, is DeAfvalmaatjes.nl gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever erkent dat zij over alle informatie beschikt waarvoor de door of namens DeAfvalmaatjes.nl geleverde producten gebruikt en toegepast kunnen worden. De opdrachtgever garandeert dat zij alle informatie inzake het gebruik en de (nuttige) toepassing van de door of namens geleverde producten verschaft aan haar afnemers waaraan zij de producten overdraagt.
 3. In het geval dat producten over de Nederlandse grenzen geleverd worden door DeAfvalmaatjes.nl en aangemerkt worden als een afvalstof in de zin van de Europese Richtlijn nr. 2006/12/EG, is de EVOA van toepassing. Partijen verklaren de op grond van de EVOA rustende verplichtingen, waaronder mede doch niet beperkt daartoe worden begrepen het volgen van de kennisgevingsprocedure door partijen, adequaat en stipt na te komen.
 4. In het geval dat producten over de Nederlandse grenzen worden geleverd door DeAfvalmaatjes.nl en aangemerkt worden als een afvalstof in de zin van de Europese Richtlijn nr. 2006/12/EG is de opdrachtgever verplicht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één (1) kalenderjaar, of zoveel eerder als door het bevoegd gezag wordt verlangd, na ontvangst daarvan aan DeAfvalmaatjes.nl een verklaring te verstrekken dat die producten op fysische en milieu hygiënische verantwoorde wijze zijn verwijderd en/of nuttig toegepast.

21. Transport en verpakking

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is de opdrachtgever - 7 - Algemene Voorwaarden DeAfvalmaatjes.nl – versie maart 2024 verantwoordelijk voor transport van de producten conform de wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheden en geschiedt deze voor haar rekening en risico.
 2. Wanneer de opdrachtgever voertuigen, inzamelmiddelen of andere zaken gebruikt dan wel ter beschikking stelt ter uitvoering van enige met DeAfvalmaatjes.nl gesloten overeenkomst, garandeert de opdrachtgever dat deze voertuigen, inzamelmiddelen of andere zaken aan alle daartoe gestelde (wettelijke) eisen voldoen. Bovendien zal de opdrachtgever de voertuigen gedurende de overeenkomst verzekerd houden voor wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheden.
 3. De opdrachtgever vrijwaart DeAfvalmaatjes.nl voor eventuele aanspraken van derden, waaronder de vervoerder, in verband met het gebruik van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde voertuigen, containers, inzamelmiddelen of andere zaken voortvloeiende uit en/of verband houdende met de overeenkomst.

22. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door DeAfvalmaatjes.nl in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van DeAfvalmaatjes.nl totdat de opdrachtgever alle (betalings)verplichtingen uit de met DeAfvalmaatjes.nl gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Zolang integrale voldoening van alle vorderingen van DeAfvalmaatjes.nl op de opdrachtgever niet heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever niet bevoegd of gerechtigd de producten waarop een eigendomsvoorbehoud of pandrecht van DeAfvalmaatjes.nl rust buiten haar feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te vermengen met andere zaken, van andere zaken een hoofd- of bestanddeel uit te laten maken, te be- of verwerken, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De opschortende voorwaarde als bedoeld in artikel 3:92 lid 1 BW gaat niet in vervulling in geval van betaling in verband met een schuld van de opdrachtgever aan DeAfvalmaatjes.nl door een derde die door die betaling in de rechten van DeAfvalmaatjes.nl wordt ge -subrocheerd.
 4. Voor het geval en voor zover de eigendom van DeAfvalmaatjes.nl op de door haar aan de opdrachtgever geleverde producten niet meer bij haar zou berusten, verleent de opdrachtgever aan DeAfvalmaatjes.nl reeds thans, bij voorbaat, een eerste pandrecht op alle door DeAfvalmaatjes.nl aan de opdrachtgever geleverde en te leveren producten, alsmede op diens vorderingen uit hoofde van de in artikel 22.7 bedoelde verzekeringen. Dit pandrecht strekt tot meerdere zekerheid voor alle bestaande en toekomstige vorderingen die DeAfvalmaatjes.nl op de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook heeft of zal verkrijgen. De opdrachtgever verklaart tot de onderhavige verpanding bevoegd te zijn, alsmede dat op de verpande producten en vorderingen géén beperkte rechten rusten noch daarop bij voorbaat zijn gevestigd.
 5. DeAfvalmaatjes.nl heeft een onherroepelijke volmacht om voor en namens de opdrachtgever alle rechtshandelingen te verrichten tot vestiging van de pandrechten als bedoeld in artikel 22.4, voor zover die vestiging niet reeds heeft plaatsgevonden. De toepasselijkheid van artikel 3:68 BW is uitgesloten. Onverminderd het vorenstaande is de opdrachtgever voorts verplicht om op het eerste daartoe strekkende verzoek van DeAfvalmaatjes.nl alle (rechts)handelingen te verrichten die in het kader van de in dit artikel bedoelde verpanding vereist zijn of mochten worden.
 6. Zodra de opdrachtgever in zijn verplichtingen jegens DeAfvalmaatjes.nl te kort schiet, is DeAfvalmaatjes.nl zonder nadere ingebrekestelling bevoegd en gerechtigd de producten terug te nemen respectievelijk deze als pandhouder onder zich te nemen, zulks onverminderd de overige aan DeAfvalmaatjes.nl toekomende rechten krachtens de wet. De opdrachtgever machtigt DeAfvalmaatjes.nl reeds nu voor alsdan om met voornoemd doel de plaats(en) – ook eventueel bij derden die voor de opdrachtgever producten houden - te (doen) betreden waar de zaken zich bevinden.
 7. Zolang de producten aan DeAfvalmaatjes.nl in eigendom toebehoren respectievelijk zij daarop een pandrecht heeft, is de opdrachtgever verplicht de betreffende producten deugdelijk te verzekeren tegen diefstal, brand-, ontploffings-, water- en andere schade en de polis van de betreffende verzekeringen op het eerste daartoe strekkende verzoek aan DeAfvalmaatjes.nl ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is DeAfvalmaatjes.nl gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens DeAfvalmaatjes.nl bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 8. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van DeAfvalmaatjes.nl veilig te stellen.
 9. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om DeAfvalmaatjes.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

23. Kwaliteit, hoeveelheid en derden

 1. DeAfvalmaatjes.nl staat er niet voor in, dat de te leveren producten geschikt zijn voor het doel, waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan DeAfvalmaatjes.nl kenbaar is gemaakt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De verkochte producten zijn uitsluitend bestemd voor (standaard) commercieel gebruik.
 2. DeAfvalmaatjes.nl kan alleen verantwoordelijk worden gehouden voor de staat van de producten (waaronder begrepen de fysische of milieuhygiënische kwaliteit) tot het moment van feitelijke (af)levering als bedoeld in artikel 19.2. Over de staat van de door DeAfvalmaatjes.nl geleverde producten komt de opdrachtgever niet de rechten toe die de wet een consument uit dien hoofde geeft, zoals het recht ingevolge Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt. De aansprakelijkheid van DeAfvalmaatjes.nl is beperkt tot hetgeen voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden.
 3. Het gewicht van de (af) geleverde hoeveelheid producten wordt bepaald met behulp van een door DeAfvalmaatjes.nl aan te wijzen weegtoestel op de be- of verwerkingsinrichting c.q. de locatie van DeAfvalmaatjes.nl dat voorzien is van een geldig ijkcertificaat. De op vorenstaande wijze vastgestelde hoeveelheid is bindend voor de opdrachtgever. - 8 - Algemene Voorwaarden DeAfvalmaatjes.nl - versie maart 2024
 4. De producten worden door DeAfvalmaatjes.nl aan de opdrachtgever vergezeld van een genummerde weeg bon.
 5. DeAfvalmaatjes.nl is gerechtigd tot maximaal drie procent (3%) meer of minder af te leveren dan de door de opdrachtgever bestelde hoeveelheid producten, met dien verstande dat de opdrachtgever de daadwerkelijk af geleverde hoeveelheid dient te betalen.
 6. Een bij (af)levering door DeAfvalmaatjes.nl aan de opdrachtgever verstrekte weeg bon als bedoeld in artikel 23.4, vrachtbrief, afleverbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van de (af)geleverde producten juist weer te geven, tenzij de opdrachtgever eventueel bezwaar hier tegen terstond, doch ten hoogste binnen vijf (5) werkdagen na feitelijke (af)levering aan DeAfvalmaatjes.nl schriftelijk meldt, bij gebreke waarvan het recht op enige aanspraak van de opdrachtgever vervalt.
 7. DeAfvalmaatjes.nl is gerechtigd de te leveren hoeveelheid producten geheel of ten dele te betrekken c.q. te doen vervaardigen door (een) derde(n).

24. Keuring

 1. De opdrachtgever is bevoegd met betrekking tot de fysische of milieuhygiënische kwaliteit de producten (eventueel op overeengekomen monsters) voor feitelijke (af)levering als bedoeld in artikel 19.2 te laten keuren door een bevoegd en voor dat doel erkend laboratorium, waarbij keuringen en monsternemingen zullen worden uitgevoerd conform algemeen geldende methoden. DeAfvalmaatjes.nl is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
 2. De uitslag van de keuring is bindend voor partijen. Een negatief keuringsresultaat geeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden; de opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding. De kosten van de keuring komen te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever, ongeacht de uitkomst.
 3. De opdrachtgever kan na de feitelijke aflevering geen beroep meer doen op het feit dat de afgeleverde producten niet aan de overeenkomst zou beantwoorden en/of enige gebreken bevat, tenzij opdrachtgever DeAfvalmaatjes.nl hiervan terstond, doch ten hoogste binnen vijf (5) werkdagen na feitelijke (af)levering schriftelijk in kennis stelt.

25. Onderzoek, reclame en verjaringstermijn

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 23.6 en in afwijking van het bepaalde in artikel 7.1 geldt ten aanzien van producten het volgende. De opdrachtgever dient de producten onmiddellijk op het moment dat de producten haar ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen terstond, doch ten hoogste binnen vijf (5) werkdagen na feitelijke (af)levering schriftelijk aan DeAfvalmaatjes.nl te worden gemeld, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch ten hoogste binnen vijf (5) werkdagen, nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk aan DeAfvalmaatjes.nl te worden gemeld, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat DeAfvalmaatjes.nl in staat is adequaat te reageren. De rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen eveneens indien hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DeAfvalmaatjes.nl zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen. De opdrachtgever dient DeAfvalmaatjes.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert als bedoeld in artikel 25.1, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten. De rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen eveneens indien hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DeAfvalmaatjes.nl zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.
 3. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan is de opdrachtgever gehouden de producten als een goed huisvader onder zich gehouden totdat DeAfvalmaatjes.nl aangeeft hoe te handelen met de geleverde producten. DeAfvalmaatjes.nl zal het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van DeAfvalmaatjes.nl vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel een billijke vervangende vergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag van de gebrekkige producten aan de opdrachtgever voldoen. DeAfvalmaatjes.nl is nimmer tot verdergaande (schade)vergoeding, hoe ook genaamd, verplicht. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om, alvorens DeAfvalmaatjes.nl tot vervanging overgaat, de te vervangen producten aan DeAfvalmaatjes.nl te retourneren en de eigendom daarvan aan DeAfvalmaatjes.nl te verschaffen, tenzij DeAfvalmaatjes.nl uitdrukkelijk anders aangeeft.
 4. Zowel de opdrachtgever als DeAfvalmaatjes.nl kunnen ingeval van afkeuring van producten vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld monster, wordt bewaard.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van DeAfvalmaatjes.nl daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
 6. DeAfvalmaatjes.nl voldoet aan de regels van AVG (zie link www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

WebwinkelKeur

Al onze leveringen geschieden volgens de Algemene Voorwaarden voor leden van de WebwinkelKeur. Onze webwinkel heeft een lidmaatschap.

Geschil of een klacht? Bekijk hiervoor onze klachten-pagina.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR-platform.